Daily Archives: февруари 25, 2017

Позиция на Факултетен студентски съвет на Исторически факултет по повод плануваното увеличение на годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за академичната 2017/2018 г.

12472440_1107150619343783_8569288793224115544_n

 

ПОЗИЦИЯ
на
ФАКУЛТЕТНИЯ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА
ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Както знаем, на заседание на Съвета на деканите, проведено на 14 февруари 2017
г.,  са  обсъдени  предложения  на  факултетите  в  Софийския  университет  „Св.  Климент
Охридски”  за  размера  на  годишните  такси  за  обучение  на  студенти,  докторанти  и
специализанти  за  академичната  2017/2018  г.  Засегнати  са  и  таксите  в  Историческия
факултет по следния начин:

  редовно обучение – от 590 на 600 лв.
  задочно обучение – от 200 на 400 лв.
  задочно обучение на докторанти – от 450 на 900 лв.

   Факултетният  студентски  съвет  на  Историческия  факултет  не  може  да  не  вземе
позиция по въпроса след като по този начин са засегнати и интересите на студентите от
нашия факултет. Напомняме, че в „Правилника на Факултетния студентски съвет” ясно е
записано,  че  „дейността  на  Факултетния  студентски  съвет  е  в  услуга  на  студентите”  и
трябва да защитава интересите на студентската общност.
Ние  смятаме,  че  с  увеличаването  на  таксите  на  студентите  и  докторантите
ръководството  на  „Алма  Матер”  наказва  собствените  си  студенти  за  това,  че  не  е  в
състояние да изиска от държавата адекватно финансиране на дейността си. Високите цени
не са нито гарант, нито условие за качество и просперитет, а точно обратното  – биха се
превърнали  в  една  по  своего  рода  „Берлинска  стена”  между  Университетът  и
интересуващите се млади хора, не можещи обаче да си позволят този лукс.
За да може да вървим по демократичния път на развитие, то би трябвало дейността
на  ръководните  фактори  да  бъде  прозрачна  ако  не  за  цялото  общество,  то  поне  за
студентите  в  този  Университет.  Уви!  Никой  и  по  никакъв  начин  не  е  обсъждал  това
предложение  със  студентите,  дори  и  от  Студентски  съвет,  а  в  същото  време  то  касае
главно именно студентите.

   Факултетният  студентски  съвет  на  Историческия  факултет  се  присъединява  към
позицията на Студентския съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за
прегласуване на точката или нейната отмяна. Бихме се радвали ако Съветът на деканите
предостави  протокола  от  заседанието,  провело  се  на  14  февруари  2017  г.,  или  поне  в
писмен вид аргументи за взетото решение.
Силно се надяваме Ръководството на Университета да преосмисли своето решение
от  гледна  точка  на  дългосрочното  устойчиво  развитие  на  Университета  като  модерна
научна институция, ревниво отстояваща заветите на своите основатели.

21.02.2017 г.
София

Радослав Радков,                                                                                 Кристиян Ковачев,
Председател на ФСС                                                                           Секретар на ФСС

Изтегляне на официалната позиция на ФСС на ИФ на pdf

Реклами
Categories: Акценти | Вашият коментар

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.

%d блогъра харесват това: