Акценти

Позиция на Факултетен студентски съвет на Исторически факултет по повод плануваното увеличение на годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за академичната 2017/2018 г.

12472440_1107150619343783_8569288793224115544_n

 

ПОЗИЦИЯ
на
ФАКУЛТЕТНИЯ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА
ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Както знаем, на заседание на Съвета на деканите, проведено на 14 февруари 2017
г.,  са  обсъдени  предложения  на  факултетите  в  Софийския  университет  „Св.  Климент
Охридски”  за  размера  на  годишните  такси  за  обучение  на  студенти,  докторанти  и
специализанти  за  академичната  2017/2018  г.  Засегнати  са  и  таксите  в  Историческия
факултет по следния начин:

  редовно обучение – от 590 на 600 лв.
  задочно обучение – от 200 на 400 лв.
  задочно обучение на докторанти – от 450 на 900 лв.

   Факултетният  студентски  съвет  на  Историческия  факултет  не  може  да  не  вземе
позиция по въпроса след като по този начин са засегнати и интересите на студентите от
нашия факултет. Напомняме, че в „Правилника на Факултетния студентски съвет” ясно е
записано,  че  „дейността  на  Факултетния  студентски  съвет  е  в  услуга  на  студентите”  и
трябва да защитава интересите на студентската общност.
Ние  смятаме,  че  с  увеличаването  на  таксите  на  студентите  и  докторантите
ръководството  на  „Алма  Матер”  наказва  собствените  си  студенти  за  това,  че  не  е  в
състояние да изиска от държавата адекватно финансиране на дейността си. Високите цени
не са нито гарант, нито условие за качество и просперитет, а точно обратното  – биха се
превърнали  в  една  по  своего  рода  „Берлинска  стена”  между  Университетът  и
интересуващите се млади хора, не можещи обаче да си позволят този лукс.
За да може да вървим по демократичния път на развитие, то би трябвало дейността
на  ръководните  фактори  да  бъде  прозрачна  ако  не  за  цялото  общество,  то  поне  за
студентите  в  този  Университет.  Уви!  Никой  и  по  никакъв  начин  не  е  обсъждал  това
предложение  със  студентите,  дори  и  от  Студентски  съвет,  а  в  същото  време  то  касае
главно именно студентите.

   Факултетният  студентски  съвет  на  Историческия  факултет  се  присъединява  към
позицията на Студентския съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за
прегласуване на точката или нейната отмяна. Бихме се радвали ако Съветът на деканите
предостави  протокола  от  заседанието,  провело  се  на  14  февруари  2017  г.,  или  поне  в
писмен вид аргументи за взетото решение.
Силно се надяваме Ръководството на Университета да преосмисли своето решение
от  гледна  точка  на  дългосрочното  устойчиво  развитие  на  Университета  като  модерна
научна институция, ревниво отстояваща заветите на своите основатели.

21.02.2017 г.
София

Радослав Радков,                                                                                 Кристиян Ковачев,
Председател на ФСС                                                                           Секретар на ФСС

Изтегляне на официалната позиция на ФСС на ИФ на pdf

Advertisements
Categories: Акценти | Вашият коментар

Заповядайте на „Седми Мартенски студентски четения“ организирани от Великотърновския университет

15977825_642594682590665_746068479674569659_n

 Желаещите да участват в тазгодишните четения, които ще се проведат на 24 и 25.03.2017 г., във Велико Търново, могат да изтеглят заявката от следния линк:
http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=zev-1-34&zid=4 и да я изпратят на e-mail адреса march.st.017@abv.bg.

Крайният срок за подаване на заявки е 10 март 2017 г. Тази година е въведена такса за участие от 12 лв., която трябва да бъде заплатена в обявения ден и час за регистрация на участниците!

За повече информация, следете официалната ни facebook-група: https://www.facebook.com/478008052382663/photos/gm.1191156300931591/641849655998501/?type=3&theater

 Достъпни в онлайн вариант са сборниците от Мартенските студентски четения, Т. I и Т. II
https://www.academia.edu/…/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D…
https://www.academia.edu/…/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D…

Categories: Акценти | Вашият коментар

„КОНФЛИКТИТЕ В ИСТОРИЯТА Студентски четения

12472440_1107150619343783_8569288793224115544_n

ПОКАНА
5 април 2017 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,

Факултетният  студентски  съвет  на  Историческия  факултет  на  Софийския
университет „Св. Климент Охридски” има удоволствието да Ви покани на студентски
четения „Конфликтите в историята”, които ще се проведат в Софийския университет на
5  април  2017  г.  Темата  дава  възможност  за  участие  на  студенти  (бакалаври  и
магистири) и докторанти – историци, етнолози, археолози, изкуствоведи и архивисти.
Уважаеми колеги, очакваме Вашите заявки за участие до 20 март 2017 г. Същите
трябва  да  съдържат  имена  на  участника,  учебно  заведение  и  академично  звено,
електронен адрес, заглавие на доклад, резюме до 1000 знака. Задължително условие е
наличието на научен ръководител. Моля, в заявката да посочите и дали имате нужда от
мултимедия при представянето на доклада си или не.
Моля,  изпращайте  Вашите  заявки  на  електронен  адрес:  fsshistorians@gmail.com 

pop-su-bg

Categories: Акценти | Вашият коментар

Блог в WordPress.com.

%d bloggers like this: